最新文章

發佈時間:2018-12-05 (更新:2018-12-05 23:39)發佈者:hurt
標題:注音拼音對照總表
聲母 韻母
韻母 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
-i zhi chi shi ri zi ci si -i
ㄅㄚ ㄆㄚ ㄇㄚ ㄈㄚ ㄉㄚ ㄊㄚ ㄋㄚ ㄌㄚ ㄍㄚ ㄎㄚ ㄏㄚ ㄓㄚ ㄔㄚ ㄕㄚ ㄗㄚ ㄘㄚ ㄙㄚ
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa a
ㄅㄛ ㄆㄛ ㄇㄛ ㄈㄛ ㄌㄛ
o o bo po mo fo lo o
ㄇㄜ ㄉㄜ ㄊㄜ ㄋㄜ ㄌㄜ ㄍㄜ ㄎㄜ ㄏㄜ ㄓㄜ ㄔㄜ ㄕㄜ ㄖㄜ ㄗㄜ ㄘㄜ ㄙㄜ
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se e
ê ê ê
ㄅㄞ ㄆㄞ ㄇㄞ ㄉㄞ ㄊㄞ ㄋㄞ ㄌㄞ ㄍㄞ ㄎㄞ ㄏㄞ ㄓㄞ ㄔㄞ ㄕㄞ ㄗㄞ ㄘㄞ ㄙㄞ
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai ai
ㄅㄟ ㄆㄟ ㄇㄟ ㄈㄟ ㄉㄟ ㄊㄟ ㄋㄟ ㄌㄟ ㄍㄟ ㄎㄟ ㄏㄟ ㄓㄟ ㄕㄟ ㄗㄟ
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei zhei shei zei ei
ㄅㄠ ㄆㄠ ㄇㄠ ㄉㄠ ㄊㄠ ㄋㄠ ㄌㄠ ㄍㄠ ㄎㄠ ㄏㄠ ㄓㄠ ㄔㄠ ㄕㄠ ㄖㄠ ㄗㄠ ㄘㄠ ㄙㄠ
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao ao
ㄆㄡ ㄇㄡ ㄈㄡ ㄉㄡ ㄊㄡ ㄋㄡ ㄌㄡ ㄍㄡ ㄎㄡ ㄏㄡ ㄓㄡ ㄔㄡ ㄕㄡ ㄖㄡ ㄗㄡ ㄘㄡ ㄙㄡ
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou ou
ㄅㄢ ㄆㄢ ㄇㄢ ㄈㄢ ㄉㄢ ㄊㄢ ㄋㄢ ㄌㄢ ㄍㄢ ㄎㄢ ㄏㄢ ㄓㄢ ㄔㄢ ㄕㄢ ㄖㄢ ㄗㄢ ㄘㄢ ㄙㄢ
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san an
ㄅㄣ ㄆㄣ ㄇㄣ ㄈㄣ ㄉㄣ ㄋㄣ ㄍㄣ ㄎㄣ ㄏㄣ ㄓㄣ ㄔㄣ ㄕㄣ ㄖㄣ ㄗㄣ ㄘㄣ ㄙㄣ
en en ben pen men fen den nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen en
ㄅㄤ ㄆㄤ ㄇㄤ ㄈㄤ ㄉㄤ ㄊㄤ ㄋㄤ ㄌㄤ ㄍㄤ ㄎㄤ ㄏㄤ ㄓㄤ ㄔㄤ ㄕㄤ ㄖㄤ ㄗㄤ ㄘㄤ ㄙㄤ
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang ang
ㄅㄥ ㄆㄥ ㄇㄥ ㄈㄥ ㄉㄥ ㄊㄥ ㄋㄥ ㄌㄥ ㄍㄥ ㄎㄥ ㄏㄥ ㄓㄥ ㄔㄥ ㄕㄥ ㄖㄥ ㄗㄥ ㄘㄥ ㄙㄥ
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er er
ㄅㄧ ㄆㄧ ㄇㄧ ㄉㄧ ㄊㄧ ㄋㄧ ㄌㄧ ㄐㄧ ㄑㄧ ㄒㄧ
i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi i
ㄧㄚ ㄧㄚ ㄌㄧㄚ ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄚ ㄒㄧㄚ ㄧㄚ
ia ya lia jia qia xia ia
ㄧㄛ ㄧㄛ ㄧㄛ
io yo io
ㄧㄝ ㄧㄝ ㄅㄧㄝ ㄆㄧㄝ ㄇㄧㄝ ㄉㄧㄝ ㄊㄧㄝ ㄋㄧㄝ ㄌㄧㄝ ㄐㄧㄝ ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄝ ㄧㄝ
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ie
ㄧㄞ ㄧㄞ ㄧㄞ
iai yai iai
ㄧㄠ ㄧㄠ ㄅㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄇㄧㄠ ㄈㄧㄠ ㄉㄧㄠ ㄊㄧㄠ ㄋㄧㄠ ㄌㄧㄠ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄠ ㄒㄧㄠ ㄧㄠ
iao yao biao piao miao fiao diao tiao niao liao jiao qiao xiao iao
ㄧㄡ ㄧㄡ ㄇㄧㄡ ㄉㄧㄡ ㄋㄧㄡ ㄌㄧㄡ ㄐㄧㄡ ㄑㄧㄡ ㄒㄧㄡ ㄧㄡ
iu you miu diu niu liu jiu qiu xiu iu
ㄧㄢ ㄧㄢ ㄅㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄇㄧㄢ ㄉㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄋㄧㄢ ㄌㄧㄢ ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄢ ㄧㄢ
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian ian
ㄧㄣ ㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄣ ㄋㄧㄣ ㄌㄧㄣ ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄧㄣ
in yin bin pin min nin lin jin qin xin in
ㄧㄤ ㄧㄤ ㄅㄧㄤ ㄋㄧㄤ ㄌㄧㄤ ㄐㄧㄤ ㄑㄧㄤ ㄒㄧㄤ ㄧㄤ
iang yang biang niang liang jiang qiang xiang iang
ㄧㄥ ㄧㄥ ㄅㄧㄥ ㄆㄧㄥ ㄇㄧㄥ ㄉㄧㄥ ㄊㄧㄥ ㄋㄧㄥ ㄌㄧㄥ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥ ㄧㄥ
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ing
ㄅㄨ ㄆㄨ ㄇㄨ ㄈㄨ ㄉㄨ ㄊㄨ ㄋㄨ ㄌㄨ ㄍㄨ ㄎㄨ ㄏㄨ ㄓㄨ ㄔㄨ ㄕㄨ ㄖㄨ ㄗㄨ ㄘㄨ ㄙㄨ
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su u
ㄨㄚ ㄨㄚ ㄍㄨㄚ ㄎㄨㄚ ㄏㄨㄚ ㄓㄨㄚ ㄔㄨㄚ ㄕㄨㄚ ㄨㄚ
ua wa gua kua hua zhua chua shua ua
ㄨㄛ ㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄊㄨㄛ ㄋㄨㄛ ㄌㄨㄛ ㄍㄨㄛ ㄎㄨㄛ ㄏㄨㄛ ㄓㄨㄛ ㄔㄨㄛ ㄕㄨㄛ ㄖㄨㄛ ㄗㄨㄛ ㄘㄨㄛ ㄙㄨㄛ ㄨㄛ
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
ㄨㄞ ㄨㄞ ㄍㄨㄞ ㄎㄨㄞ ㄏㄨㄞ ㄓㄨㄞ ㄔㄨㄞ ㄕㄨㄞ ㄨㄞ
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai uai
ㄨㄟ ㄨㄟ ㄉㄨㄟ ㄊㄨㄟ ㄍㄨㄟ ㄎㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓㄨㄟ ㄔㄨㄟ ㄕㄨㄟ ㄖㄨㄟ ㄗㄨㄟ ㄘㄨㄟ ㄙㄨㄟ ㄨㄟ
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui ui
ㄨㄢ ㄨㄢ ㄉㄨㄢ ㄊㄨㄢ ㄋㄨㄢ ㄌㄨㄢ ㄍㄨㄢ ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄢ ㄓㄨㄢ ㄔㄨㄢ ㄕㄨㄢ ㄖㄨㄢ ㄗㄨㄢ ㄘㄨㄢ ㄙㄨㄢ ㄨㄢ
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
ㄨㄣ ㄨㄣ ㄉㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄌㄨㄣ ㄍㄨㄣ ㄎㄨㄣ ㄏㄨㄣ ㄓㄨㄣ ㄔㄨㄣ ㄕㄨㄣ ㄖㄨㄣ ㄗㄨㄣ ㄘㄨㄣ ㄙㄨㄣ ㄨㄣ
un wen dun tun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun un
ㄨㄤ ㄨㄤ ㄍㄨㄤ ㄎㄨㄤ ㄏㄨㄤ ㄓㄨㄤ ㄔㄨㄤ ㄕㄨㄤ ㄨㄤ
uang wang guang kuang huang zhuang chuang shuang uang
ㄨㄥ ㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄊㄨㄥ ㄋㄨㄥ ㄌㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄔㄨㄥ ㄖㄨㄥ ㄗㄨㄥ ㄘㄨㄥ ㄙㄨㄥ ㄨㄥ
ong weng dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song ong
ㄋㄩ ㄌㄩ ㄐㄩ ㄑㄩ ㄒㄩ
ü yu ju qu xu ü
ㄩㄝ ㄩㄝ ㄋㄩㄝ ㄌㄩㄝ ㄐㄩㄝ ㄑㄩㄝ ㄒㄩㄝ ㄩㄝ
üe yue nüe lüe jue que xue üe
ㄩㄢ ㄩㄢ ㄐㄩㄢ ㄑㄩㄢ ㄒㄩㄢ ㄩㄢ
üan yuan juan quan xuan üan
ㄩㄣ ㄩㄣ ㄐㄩㄣ ㄑㄩㄣ ㄒㄩㄣ ㄩㄣ
ün yun jun qun xun ün
ㄩㄥ ㄩㄥ ㄐㄩㄥ ㄑㄩㄥ ㄒㄩㄥ ㄩㄥ
iong yong jiong qiong xiong iong