最新文章

發佈時間:2018-12-04 (更新:2018-12-04 00:40)發佈者:hurt
標題:現行盲文總表
韻母 聲母 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s  
     
-i                               zhi chi shi ri zi ci Si -i
                                 
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha       zha cha sha   za ca sa a
  ⠃⠔ ⠏⠔ ⠍⠔ ⠋⠔ ⠙⠔ ⠞⠔ ⠝⠔ ⠇⠔ ⠛⠔ ⠅⠔ ⠓⠔       ⠌⠔ ⠟⠔ ⠱⠔   ⠵⠔ ⠉⠔ ⠎⠔  
o o bo po mo fo       lo                           o
  ⠃⠢ ⠏⠢ ⠍⠢ ⠋⠢                                    
e E     me   de te ne le ge ke he       zhe che she re ze ce se e
          ⠙⠢ ⠞⠢ ⠝⠢ ⠇⠢ ⠛⠢ ⠅⠢ ⠓⠢       ⠌⠢ ⠖⠉⠢ ⠱⠢ ⠚⠢ ⠵⠢ ⠉⠢ ⠎⠢  
ê ê                                           ê
ai ai bai pai mai   dai tai nai lai gai kai hai       zhai chai shai   zai cai sai ai
  ⠃⠪ ⠏⠪ ⠍⠪   ⠙⠪ ⠞⠪ ⠝⠪ ⠇⠪ ⠚⠪ ⠅⠪ ⠓⠪       ⠌⠪ ⠟⠪ ⠱⠪   ⠵⠪ ⠉⠪ ⠎⠪  
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei       zhei   shei   zei     ei
  ⠃⠮ ⠏⠮ ⠍⠮ ⠋⠮ ⠙⠮   ⠝⠮ ⠇⠮ ⠛⠮ ⠅⠮ ⠒⠮       ⠌⠮   ⠱⠮   ⠵⠮      
ao ao bao pao mao   dao tao nao lao gao kao hao       zhao chao shao rao zao cao sao ao
  ⠃⠖ ⠏⠖ ⠍⠖   ⠙⠖ ⠞⠖ ⠝⠖ ⠇⠖ ⠛⠖ ⠅⠖ ⠓⠖       ⠌⠖ ⠟⠖ ⠎⠖ ⠚⠖ ⠵⠖ ⠉⠖ ⠎⠖  
ou ou   pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou       zhou chou shou rou zou cou sou ou
    ⠏⠷ ⠍⠷ ⠋⠷ ⠙⠷ ⠞⠷ ⠝⠷ ⠇⠷ ⠛⠷ ⠅⠷ ⠓⠷       ⠌⠷ ⠟⠷ ⠱⠷ ⠚⠷ ⠵⠷ ⠉⠷ ⠎⠷  
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han       zhan chan shan ran zan can san an
  ⠃⠧ ⠏⠧ ⠍⠧ ⠋⠧ ⠙⠧ ⠞⠧ ⠝⠧ ⠇⠧ ⠛⠧ ⠅⠧ ⠓⠧       ⠌⠧ ⠟⠧ ⠱⠧ ⠚⠧ ⠵⠧ ⠉⠧ ⠎⠧  
en en ben pen men fen den   nen   gen ken hen       zhen chen shen ren zen cen sen en
  ⠃⠴ ⠏⠴ ⠍⠴ ⠋⠴ ⠙⠴   ⠝⠴   ⠛⠴ ⠅⠴ ⠓⠴       ⠌⠴ ⠟⠴ ⠱⠴ ⠚⠴ ⠵⠴ ⠉⠴ ⠎⠴  
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang       zhang chang shang rang zang cang sang ang
  ⠃⠧ ⠏⠦ ⠍⠦ ⠋⠦ ⠙⠦ ⠞⠦ ⠝⠦ ⠇⠦ ⠛⠦ ⠅⠦ ⠓⠦       ⠌⠦ ⠟⠦ ⠱⠦ ⠚⠦ ⠵⠦ ⠉⠦ ⠎⠦  
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng       zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
  ⠃⠼ ⠏⠼ ⠍⠼ ⠋⠼ ⠙⠼ ⠞⠼ ⠝⠼ ⠇⠼ ⠛⠼ ⠅⠼ ⠓⠼       ⠌⠼ ⠝⠼ ⠱⠼ ⠚⠼ ⠵⠼ ⠉⠼ ⠎⠼  
er er                                           er
                                             
i yi bi pi mi   di ti ni li       ji qi xi               i
  ⠃⠊ ⠏⠊ ⠍⠊   ⠙⠊ ⠞⠊ ⠝⠊ ⠇⠊       ⠛⠊ ⠅⠊ ⠓⠊                
ia ya               lia       jia qia xia               ia
                ⠇⠫       ⠛⠫ ⠅⠫ ⠓⠫                
io yo                                           io
ie ye bie pie mie   die tie nie lie       jie qie xie               ie
  ⠃⠑ ⠏⠑ ⠍⠑   ⠙⠑ ⠞⠑ ⠝⠑ ⠇⠑       ⠛⠑ ⠅⠑ ⠓⠑                
iai yai                                           iai
                                               
iao yao biao piao miao fiao diao tiao niao liao       jiao qiao xiao               iao
  ⠃⠜ ⠏⠜ ⠍⠜ ⠋⠜ ⠙⠜ ⠞⠜ ⠝⠜ ⠇⠜       ⠛⠜ ⠅⠜ ⠓⠜                
iu you     miu   diu   niu liu       jiu qiu xiu               iu
      ⠍⠳   ⠙⠳   ⠝⠳ ⠇⠳       ⠛⠳ ⠅⠳ ⠓⠳                
ian yan bian pian mian   dian tian nian lian       jian qian xian               ian
  ⠃⠩ ⠏⠩ ⠍⠩   ⠙⠩ ⠞⠩ ⠝⠩ ⠉⠩       ⠛⠩ ⠅⠩ ⠓⠩                
in yin bin pin min       nin lin       Jin qin xin               in
  ⠃⠣ ⠏⠣ ⠍⠣       ⠝⠣ ⠇⠣       ⠛⠣ ⠅⠣ ⠓⠣                
iang yang biang           niang liang       jiang qiang xiang               iang
                                               
ing ying bing ping ming   ding ting ning ling       jing qing xing               ing
  ⠃⠡ ⠏⠡ ⠍⠡   ⠙⠡ ⠞⠡ ⠝⠡ ⠇⠡       ⠛⠡ ⠅⠡ ⠓⠡                
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu       zhu chu shu ru zu cu su u
  ⠃⠥ ⠏⠥ ⠍⠥ ⠋⠥ ⠙⠥ ⠞⠥ ⠝⠥ ⠇⠥ ⠛⠥ ⠅⠥ ⠓⠥       ⠌⠥ ⠟⠥ ⠱⠥ ⠚⠥ ⠵⠥ ⠉⠥ ⠎⠥  
ua wa                 gua kua hua       zhua chua shua         ua
                                               
uo wo         duo tuo nuo luo guo kuo huo       zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
          ⠙⠕ ⠞⠕ ⠝⠕ ⠇⠕ ⠛⠕ ⠅⠕ ⠓⠕       ⠌⠕ ⠟⠕ ⠱⠕ ⠚⠕ ⠵⠕ ⠉⠕ ⠎⠕  
uai wai                 guai kuai huai       zhuai chuai shuai         uai
                  ⠛⠽ ⠅⠽ ⠓⠽       ⠌⠽ ⠟⠽ ⠱⠽          
ui wei         dui tui     gui kui hui       zhui chui shui rui zui cui sui ui
          ⠙⠺ ⠞⠺     ⠛⠺ ⠅⠺ ⠓⠺       ⠌⠺ ⠟⠺ ⠱⠺ ⠚⠺ ⠵⠺ ⠉⠺ ⠎⠺  
uan wan         duan tuan nuan luan guan kuan huan       zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
          ⠙⠻ ⠞⠻ ⠝⠻ ⠇⠻ ⠛⠻ ⠅⠻ ⠓⠻       ⠌⠻ ⠟⠻ ⠱⠻ ⠚⠻ ⠵⠻ ⠉⠻ ⠎⠻  
un wen         dun tun   lun gun kun hun       zhun chun shun run zun cun sun un
          ⠙⠒ ⠞⠒   ⠇⠒ ⠛⠒ ⠅⠒ ⠓⠒       ⠌⠒ ⠟⠒ ⠱⠒ ⠚⠒ ⠵⠒ ⠉⠒ ⠎⠒  
uang wang                 guang kuang huang       zhuang chuang shuang         uang
                  ⠛⠶ ⠅⠶ ⠓⠶       ⠌⠶ ⠟⠶ ⠱⠶          
ong weng         dong tong nong long gong kong hong       zhong chong   rong zong cong song ong
          ⠙⠲ ⠞⠲ ⠝⠲ ⠇⠲ ⠛⠲ ⠅⠲ ⠓⠲       ⠌⠲ ⠟⠲   ⠚⠲ ⠵⠲ ⠉⠲ ⠎⠲  
ü yu                   ju qu xu               ü
              ⠝⠬ ⠇⠬       ⠛⠬ ⠅⠬ ⠓⠬                
üe yue             nüe lüe       jue que xue               üe
              ⠝⠾ ⠇⠾       ⠛⠾ ⠅⠾ ⠓⠾                
üan yuan                       juan quan xuan               üan
                        ⠛⠯ ⠅⠯ ⠓⠯                
ün yun                       jun qun xun               ün
                        ⠛⠸ ⠅⠸ ⠓⠸                
iong yong                       jiong qiong xiong               iong
                        ⠛⠹ ⠅⠹ ⠓⠹                
韻母 聲母 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s 韻母